Nasi partnerzy

Odwiedź nas

Kontakt

 +48 58 620 21 04

 biuro@salomon.net.pl

ul. Starowiejska 41-43
    81-363 Gdynia

ZARZĄDZANIE PORTFELEM

Negocjacje – na podstawie zaakceptowanego programu ubezpieczeniowego składamy ofertę do kilku zakładów ubezpieczeń a następnie negocjujemy zakres pokrycia ubezpieczeniowego, wysokość stawek i składek oraz warunki i terminy zapłaty składki.

Przetarg – wszędzie tam gdzie dla wyboru ubezpieczyciela i zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych bierzemy czynny udział w postępowaniu. W szczególności opracowujemy SIWZ z uwzględnieniem instrukcji dla wykonawców (IDW), opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), formularzy ofertowych i cenowych oraz wzorów umów. Działając jako powołany w postępowaniu biegły oceniamy zgodność złożonych ofert z wymaganiami SIWZ odnośnie zakresu ubezpieczenia.

Lokowanie ubezpieczeń - po uzyskaniu akceptacji dla wynegocjowanych warunków ubezpieczenia zawieramy umowy ubezpieczenia z wybranymi zakładami ubezpieczeń.• Konserwacja portfela - wszystkie umowy ubezpieczenia, zarówno funkcjonujące w momencie zawierania umowy brokerskiej jak i umowy późniejsze są wprowadzane do komputerowej bazy danych, notami brokerskim i kwitujemy zawarcie umowy ubezpieczenia i/lub inkaso składki bądź kolejnej raty.

Płatności - inkasowanie od Dającego Zlecenie składek oraz ich rat w formie przelewu na rachunek bankowy i rozliczanie ich z zakładami ubezpieczeń z zachowaniem wymaganych terminów. Nota brokerska zawiadamiająca o terminie zapłaty składki ubezpieczycielowi wystawiana z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego brokerowi ubezpieczeniowemu uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpieczeń