Nasi partnerzy

Odwiedź nas

Kontakt

 +48 58 620 21 04

 biuro@salomon.net.pl

ul. Starowiejska 41-43
    81-363 Gdynia

RAPORTOWANIE

W ramach świadczonej usługi zobowiązujemy się do informowania Państwa w uzgodnionych terminach o wykonywanych na Państwa rzecz czynnościach faktycznych i prawnych. W szczególności zobowiązujemy się do przekazywania w formie elektronicznej n/w zestawień:

  • polis czynnych wg stanu na dowolny dzień
  • polis wystawionych w zadanym okresie
  • szkód i roszczeń zgłoszonych i niezlikwidowanych wg stanu na dowolny dzień
  • polis, których termin wznowienia przypada w zadanym okresie
  • płatności przypadających w zadanym okresie.

 

Niezależnie od wykazów i zestawień zobowiązanie nasze obejmuje sporządzenie i przedstawienie raportu rocznego z wykonania umowy brokerskiej. Raport roczny zawierać będzie pogrupowane wg rodzajów ubezpieczeń informacje o liczbie zawartych umów ubezpieczenia, kwotach zapłaconych składek, liczbie zgłoszonych i zlikwidowanych lub odmówionych szkód.

 

Nadmieniamy, iż dysponujemy możliwością dowolnego modyfikowania generowanych wydruków. W skrajnym przypadku dopuszczamy możliwość przeorganizowania struktury bazy danych celem rozszerzenia zakresu ewidencjonowanych informacji i wygenerowania wydruku spełniającego Państwa oczekiwania. Biorąc pod uwagę, iż eksploatowany przez nas program do ewidencji i analizy ubezpieczeń jest programem autorskim a źródła są naszą własnością intelektualną możemy Państwa zapewnić, iż czas w jakim wspomniane modyfikacje zostaną wprowadzone będzie skrócony do niezbędnego minimum a modyfikacja zestawienia z wykorzystaniem posiadanych informacji może być dostępna nawet do końca następnego dnia roboczego po uzgodnieniu treści wydruku.

Możliwość dowolnego modyfikowania raportów