Zarządzanie ryzykiem

Analiza zagrożeń – na podstawie uzyskanych od zleceniodawcy informacji na temat rodzaju i zakres uprowadzonej działalności, rodzaju i wielkości posiadanego majątku, struktury i wielkości zatrudnienia, liczby miejsc prowadzenia działalności itp. określamy czy, a jeżeli tak to jakie zagrożenia szkodą niosą za sobą poszczególne przejawy działalności
Ocena ryzyka – określamy wysokość przewidywanej maksymalnej szkody jaka może powstać w wyniku pojedynczego zdarzenia, dla każdego stwierdzonego zagrożenia
Audyt i raport o stanie ubezpieczeń – analiza posiadanych ubezpieczeń zakończona raportem o kompletności aktualnej ochrony ubezpieczeniowej i ewentualne wnioski o jej uzupełnienie wraz załącznikami.
Program ubezpieczeniowy – określa rodzaje ubezpieczeń niezbędnych dla zapewnienia optymalnej ochrony przed skutkami realizacji stwierdzonych zagrożeń. Ponadto program zawiera informacje o zakresie pokrycia ubezpieczeniowego, możliwych wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz o stosowanych franszyzach i udziałach własnych w szkodach.

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?