Raportowanie

W ramach świadczonej usługi zobowiązujemy się do informowania Państwa w uzgodnionych terminach o wykonywanych na Państwa rzecz czynnościach faktycznych i prawnych. W szczególności zobowiązujemy się do przekazywania w formie elektronicznej n/w zestawień:
– polis czynnych wg stanu na dowolny dzień
– polis wystawionych w zadanym okresie
– szkód i roszczeń zgłoszonych i niezlikwidowanych wg stanu na dowolny dzień
– polis, których termin wznowienia przypada w zadanym okresie
– płatności przypadających w zadanym okresie.

Niezależnie od wykazów i zestawień zobowiązanie nasze obejmuje sporządzenie i przedstawienie raportu rocznego z wykonania umowy brokerskiej. Raport roczny zawierać będzie pogrupowane wg rodzajów ubezpieczeń informacje o liczbie zawartych umów ubezpieczenia, kwotach zapłaconych składek, liczbie zgłoszonych i zlikwidowanych lub odmówionych szkód.

Możliwość dowolnego modyfikowania raportów

Nadmieniamy, iż dysponujemy możliwością dowolnego modyfikowania generowanych wydruków. W skrajnym przypadku dopuszczamy możliwość przeorganizowania struktury bazy danych celem rozszerzenia zakresu ewidencjonowanych informacji i wygenerowania wydruku spełniającego Państwa oczekiwania. Biorąc pod uwagę, iż eksploatowany przez nas program do ewidencji i analizy ubezpieczeń jest programem autorskim a źródła są naszą własnością intelektualną możemy Państwa zapewnić, iż czas w jakim wspomniane modyfikacje zostaną wprowadzone będzie skrócony do niezbędnego minimum a modyfikacja zestawienia z wykorzystaniem posiadanych informacji może być dostępna nawet do końca następnego dnia roboczego po uzgodnieniu treści wydruku.

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?