Polityka prywatności RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Salomon Makler Ubezpieczeniowy”
Marek Salomon z siedzibą 81-198 Pierwoszyno ul. Daktylowa 4, NIP: 5860217457 REGON:
190378159,
Dane kontaktowe do Administratora:
– Salomon Makler Ubezpieczeniowy ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia
– email: biuro@salomon.net.pl
– telefon: 58 620 21 04
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie prawnej i w
celach wskazanych poniżej:
a) art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celach marketingowych usług brokera ubezpieczeniowego
na podstawie dobrowolnej zgody,
b) art. 6 ust.1 pkt b) RODO w celu niezbędnym do wykonania umowy polegającej na
świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, dystrybucji ubezpieczeń w
ramach działalności brokera ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń,
c) art. 6 ust.1 pkt c) RODO w celu niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych, także
wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz innych dot. działalności brokera
ubezpieczeniowego,
d) art. 6 ust.1 pkt f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń gdzie prawnie
SALOMON Makler Ubezpieczeniowy Tel. (58) 620 21 04
81-363 Gdynia ul. Starowiejska 41/43 E-mail: biuro@salomon.net.pl
NIP: 5860217457
usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona
przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej;
e) art. 9 ust. 2 lit f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających
z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności roszczeń i likwidacji szkody dot.
danych szczególnej kategorii,
3. Odbiorcami danych będą towarzystwa ubezpieczeń, instytucje upoważnione z mocy prawa
oraz kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe,
usługi informatyczne.
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu tj. postaci świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach działalności brokera
ubezpieczeniowego. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonywanie
usługi.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym w
celu wykonania zleconych usług dystrybucji ubezpieczeń, likwidacji szkody.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej
celów w zależności od podstawy prawnej może to być czas trwania umowy ubezpieczenia,
likwidacja szkody, upływ okresu przedawnienie roszczeń, a także przez okres wynikający z
ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

SALOMON Makler Ubezpieczeniowy
81-363 Gdynia ul. Starowiejska 41/43
Tel. (58) 620 21 04
E-mail: biuro@salomon.net.pl
NIP: 5860217457

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?