Zarządzanie portfelem

Negocjacje – na podstawie zaakceptowanego programu ubezpieczeniowego składamy ofertę do kilku zakładów ubezpieczeń a następnie negocjujemy zakres pokrycia ubezpieczeniowego, wysokość stawek i składek oraz warunki i terminy zapłaty składki.
Przetarg – wszędzie tam gdzie dla wyboru ubezpieczyciela i zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych bierzemy czynny udział w postępowaniu. W szczególności opracowujemy SIWZ z uwzględnieniem instrukcji dla wykonawców (IDW), opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), formularzy ofertowych i cenowych oraz wzorów umów. Działając jako powołany w postępowaniu biegły oceniamy zgodność złożonych ofert z wymaganiami SIWZ odnośnie zakresu ubezpieczenia.
Lokowanie ubezpieczeń – po uzyskaniu akceptacji dla wynegocjowanych warunków ubezpieczenia zawieramy umowy ubezpieczenia z wybranymi zakładami ubezpieczeń.• Konserwacja portfela – wszystkie umowy ubezpieczenia, zarówno funkcjonujące w momencie zawierania umowy brokerskiej jak i umowy późniejsze są wprowadzane do komputerowej bazy danych, notami brokerskim i kwitujemy zawarcie umowy ubezpieczenia i/lub inkaso składki bądź kolejnej raty.
Płatności – inkasowanie od Dającego Zlecenie składek oraz ich rat w formie przelewu na rachunek bankowy i rozliczanie ich z zakładami ubezpieczeń z zachowaniem wymaganych terminów. Nota brokerska zawiadamiająca o terminie zapłaty składki ubezpieczycielowi wystawiana z odpowiednim wyprzedzeniem.

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?