Zarządzanie szkodą

Pokrycie ubezpieczeniowe – na podstawie uzyskanych informacji o szkodzie określamy warunki, które muszą być spełnione dla uzyskania odszkodowania. Doradzamy jakie czynności należy wykonać na miejscu szkody aby zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń.
Zgłoszenie i likwidacja szkody – przyjęcie informacji o szkodzie od użytkownika i zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, uzgodnienie terminu i miejsca oględzin, monitorowanie procesu likwidacji szkody, kompletowanie dokumentacji i prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielem aż do zakończenia postępowania.
Postępowanie odwoławcze – redagowanie pism roszczeniowych i wniosków odwoławczych ze wskazaniem na stwierdzone uchybienia formalne i przywołaniem w uzasadnieniu okoliczności powstania szkody, niezbędnych czynności jakie należało podjąć w celu ratowania mienia i usunięcia szkody
Monitoring – wszystkie zgłaszane do nas szkody ewidencjonowane są w systemie informatycznym. Dokumentacja szkodowa gromadzona jest i archiwizowana. Każda szkoda jest monitorowana pod kątem dotrzymywania terminów ustawowych przez ubezpieczycieli. W każdej szkodzie znamy aktualny status oraz monitujemy zarówno klienta jak i TU o terminowe dostarczanie dokumentów i wydawanie decyzji.
Każdy klient na żądanie otrzyma raport zawierający aktualny status szkód otwartych oraz informacje kluczowe o szkodach zamkniętych.

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?